Οργάνωση

Το σχολείο μας στελεχώνεται, ως επί το πλείστον, με εκπαιδευτικούς διορισμένους από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Απασχολούμε όμως και ωρομισθίους, στην περίπτωση που θα χρειαστεί. Αυτό κρίνεται αρχικά από τους εκπαιδευτικούς και κατόπιν από τον σύλλογο γονέων.

Λειτουργούν τμήματα προνηπίων, νηπίων, όλες οι τάξεις του Δημοτικού Σχολείου καθώς και μικτό τμήμα Γυμνασίου. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, οι γονείς ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα για την πρόοδο των παιδιών αλλά και για θέματα με τα οποία ασχολούνται στην τάξη.

Νήπια - Προνήπια

Στο τμήμα αυτό, τα μικρά παιδιά (ηλικίας 4 μέχρι 6 ετών) έρχονται σε πρώτη επαφή με ένα ελληνικό σχολικό περιβάλλον. Μέσα από το παιχνίδι, την ευχάριστη ατμόσφαιρα και τη στοχευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση της Νηπιαγωγού, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ενταχθούν ομαλά και να λειτουργήσουν αυτόνομα μέσα στην ελληνόφωνη νηπιακή ομάδα.

Α' και Β΄Δημοτικού

Οι τάξεις αυτές αντιστοιχούν στις ηλικίες Α’ και Β’ Δημοτικού και λειτουργούν χωριστά. Στόχος των τάξεων αυτών είναι η συστηματική διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής γλώσσας. Απευθύνεται αρχικά σε παιδιά ηλικίας έξι έως οκτώ ετών ανεξάρτητα από το βαθμό ελληνομάθειάς τους, αφού η γραφή και η ανάγνωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια της σχολικής τους ζωής.

Ο γενικός εκπαιδευτικός στόχος είναι στο τέλος της Β’ Τάξης οι μαθητές να μπορούν να διαβάζουν με άνεση απλά κείμενα στα ελληνικά, καθώς και να μπορούν να γράψουν με σχετική ευχέρεια και ταχύτητα στην ελληνική γλώσσα.
Όπως είναι φυσικό, το τμήμα αυτό συνεχίζει την ενθάρρυνση της προφορικής επικοινωνίας.

Γ΄, Δ’, Ε’, ΣΤ΄

Ο γραπτός λόγος, όσον αφορά την κατανόηση γραπτών κειμένων αλλά και την ορθή γραπτή έκφραση, δεν είναι εύκολη υπόθεση για τα παιδιά μας.

Παράλληλα με την συστηματικότερη καλλιέργεια του προφορικού λόγου με ένα συνεχώς διευρυνόμενο λεξιλόγιο, διδάσκονται τα απαραίτητα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων της γραπτής έκφρασης, Η Ελλάδα με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και της παραδόσεις της, προσεγγίζεται μέσα από πλούσια σε εκφραστικά μέσα κείμενα.

Η συμμετοχή των παιδιών ενθαρρύνεται με ομαδικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.

Στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού γίνεται και η συντονισμένη προετοιμασία, για την συμμετοχή στις εξετάσεις της Ελληνομάθειας.

Επιθυμία μας είναι κάθε τάξη να λειτουργεί χωριστά, όταν αυτό είναι εφικτό, και όχι με την μορφή συνδιδασκαλίας.

Γυμνάσιο

Και σε αυτό το τμήμα ο στόχος είναι πολλαπλός: Παρουσίαση της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας και της αισθητικής της διάστασης. Συνειδητοποίηση των διαφορετικών της χρήσεων σε διαφορετικές περιπτώσεις. Παραγωγή όλο και πιο σύνθετων κειμένων, τα οποία να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους σκοπούς χρήσεως της γλώσσας. Εμπλουτισμός του λεξιλογίου και καλλιέργεια του προφορικού λόγου σε ειδικές επικοινωνιακές καταστάσεις.

Και εδώ ο στόχος είναι η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις της Ελληνομάθειας.