Ελληνομάθεια

Επίσημη σελίδα – www.greek-language.gr

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΥΡΙΧΗΣ
Ιστοσελίδα: https://www.ekzh.ch/

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά την διεξαγωγή των εξετάσεων. Αφορούν εξεταστές και εξεταζόμενους.
Οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας
Guide to the Examination for the Certificate of Attainment in Greek

Μερικές γενικές πληροφορίες

Μπορείτε να δώσετε εξετάσεις για τα ακόλουθα επίπεδα γλωσσομάθειας

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8οέτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).. Πρέπει να συστήνεται στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι. Ομογενείς που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού σχολείου του εξωτερικού δε χρειάζονται το πιστοποιητικό για να αποδείξουν την ελληνομάθειά τους.
Η αίτηση συμμετοχής  αποστέλεται ηλεκτρονικά
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Το πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνομάθειας:

  • Επιβαιβαιώνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, κατά την διάρκεια των σχολικών ετών.
  • Αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνικής γλώσσας στην αγορά εργασίας της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. (το ΑΣΕΠ σε κάθε προκήρυξή του προσδιορίζει το επίπεδο του απαιτούμενου πιστοποιητικού για χρήση στο δημόσιο)
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Γ΄ επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (υπ. απόφαση Φ 152/Β6/1504/30-5-2001 – ΦΕΚ 659 Τ. Β΄), με την προυποθεση να μην είναι ο ίδιος και οι δύο γονείς του Έλληνες.
  • Παρέχει τη δυνατότητα σε ευρωπαίους πολίτες, (κράτων-μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού Δ΄ επιπέδου να αποδείξουν την  γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμούν να διεκδικήσουν διορισμό στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις μπορούν να σας δωθούν από:
Ιωάννα Σπηλιώτη, υπεύθυνη εξετάσεων ioanna.spilioti@hotmail.com
Χρίστος Φρουζάκης, γραμματεία christos.frouzakis@gmail.com